Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen ,,CCV PdF UP“) je akreditovanou a certifikovanou institucí, která je jednou z největších institucí tohoto typu v České republice. Vzniklo jako organizační složka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v roce 1993. V současné době má již dvacetiletou tradici v poskytování vzdělávacích služeb pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům. 

CCV PdF UP vytváří pro všechna odborná pracoviště i vedení fakulty metodicko-organizační podporu se záměrem spoluvytvářet a koordinovat jednotlivé činnosti v oblasti celoživotního vzdělávání a spolupodílet se na nich. Studium v rámci celoživotního vzdělávání je určeno těm, kteří se chtějí dále (sebe)vzdělávat, rozšířit, doplnit si nebo zvýšit svoji kvalifikaci. 
 
Základní nabídka vzdělávacích programů instituce je vymezena zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, dále vyhláškou č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Jedná se konkrétně o níže uvedená studia:
 
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v oblasti pedagogických věd – § 2 vyhlášky č.  317/2005 Sb.
Studium k rozšíření odborné kvalifikace – § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č.  317/2005 Sb. Získání způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu nebo stupni školy.
Studium k rozšíření odborné kvalifikace – § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č.  317/2005 Sb. Získání způsobilosti vyučovat další předměty.
Studium k rozšíření odborné kvalifikace – § 6 odst. 1 písm. c) vyhláškou č.  317/2005 Sb. Získání způsobilosti vykonávat přímou speciálně pedagogickou činnost u zdravotně postižených dětí, žáků a studentů s jiným druhem postižení. 
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů – § 7 – 9 vyhlášky č.  317/2005 Sb. 
Studium k prohlubování odborné kvalifikace. Průběžné vzdělávání – § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Paralelní studium – realizuje se jako placené prezenční nebo kombinované studiu v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.
 
Řada programů je v současné době bezplatná, a to díky spolufinancování Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ke studiu jsou uchazeči přijímáni zpravidla bez přijímacích zkoušek na základě prověření, zda splňují podmínky stanovené pro přijetí ke studiu.  Po absolvování všech programů a kurzů v rámci celoživotního vzdělávání obdrží absolventi osvědčení dle § 29 zákona č. 563/2004 Sb. 
 
V oblasti kariérního poradenství nabízí program Studium pro výchovné poradce, který umožňuje kvalifikovaným pedagogickým pracovníkům výkon výchovného poradce na základních a středních školách. Po absolvování programu si zájemci mohou kvalifikaci rozšířit o speciálněpedagogický modul. 
 
Nabídka programů CCV PdF UP je velmi rozsáhlá a každý rok instituce realizuje řadu programů a kurzů, její aktuální nabídka je dostupná na webových stránkách  www.ccv.upol.cz.