Tento pátek proběhnou v Prostějově zápisy do prvních tříd

Zápis dětí do prvních tříd základních škol proběhne v Prostějově 27. ledna 2012 od 12 do 18 hodin. Děti mají možnost se zapsat na jedné z osmi základních škol.

Rodiče nebo zákonní zástupci dítěte musí při zápisu vyplnit a podepsat žádost o přijetí k základnímu vzdělání. V případě odkladu je nutné vyplnit žádost o odklad školní docházky a souhlasit s vyšetřením v pedagogicko-psychologické poradně a u odborného lékaře nebo klinického psychologa. Samozřejmě je nutné vyplnit zápisový list s osobními údaji budoucího žáka.

K zápisu se musí dostavit rodiče nebo zákonní zástupci dítěte a s sebou musí přinést rodný list dítěte nebo výpis z matriky, nutný je také občanský průkaz rodiče nebo zákonného zástupce.

Na ZŠ budou přednostně zapsány a zařazeny děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu základní školy - ZŠ.

Podle § 36 odst. 3) školského zákona povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení u dětí narozených od září do konce prosince, u dětí narozených do konce června příslušného školního roku i doporučení odborného lékaře.

Pokud se nemohou rodiče s dětmi ve zdůvodněných případech dostavit ve stanovený den zápisu, mohou přijít individuálně po dohodě s ředitelem ZŠ po tomto termínu, nejpozději však do 15. 2. 2012 do 12.00 hodin.

Termín zápisu je stanoven po dohodě všech ředitelů a ředitelek základních škol ve městě Prostějově.

V případě odvolání je možnost žádost podat ke KrÚ Olomouckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Jeremenkova ul. 40a.

zdroj: ČTK